» Zobacz również Regulamin Programu Sales+

 

REGULAMIN Akcji Promocyjnej „Samochody” w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM „Sales+”

 1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Samochody”, zwanej dalej „Promocją”, realizowanej w ramach Programu Lojalnościowego Sales+, mającego w celu zwiększanie wolumenu sprzedaży (wartości usług) realizowanego przez Partnerów w wykonaniu Umów agencyjnych.
 2. Pojęciom pisanym wielką literą nie zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się znaczenie przypisane tymże pojęciom w Regulaminie Programu Lojalnościowym Sales+.
 3. Promocja zostanie uruchomiona z dniem 07.02.2017 i będzie prowadzona przez Organizatora do dnia 30.06.2018. Organizator poinformuje o ewentualnym przedłużeniu Promocji na stronie internetowej www.salesplus.pl.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Partnerzy, którzy zarejestrowali się w Programie lojalnościowym SALES+ zorganizowanym przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego Sales+ oraz zarejestrowali się do Promocji.
 5. Zarejestrowanie się do Promocji oznacza łączne spełnienie następujących warunków:
  1. Uczestnictwo w Programie,
  2. Rejestrację do Promocji poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.salesplus.pl i zaakceptowanie w formie dokumentowej Regulamin.
  3. Potwierdzenie uczestnictwa w Programie poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail wskazany podczas rejestracji,
  4. Uzyskanie akceptacji i potwierdzenie uczestnictwa w Promocji od Organizatora, lub Zlecającego.
  5. Przez datę przystąpienia do Programu rozumie się moment w którym następuje czynność określona w pkt. 5 ust. 1).
 1. Nagrody przyznawane w ramach Promocji przysługują Partnerom, którzy zdobędą ilość punktów uprawniającą do otrzymania danej nagrody. Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie nagród jest Organizator. Organizator dopuszcza wydanie samochodu Partnerowi przed uzyskaniem ilości punktów uprawniających do jego uzyskania. W takim przypadku Partner do czasu uzyskania odpowiedniej ilości punktów pokrywa w całości koszty wynajmu samochodu samodzielnie. W momencie zdobycia przez Partnera ilości punktów uprawniającej do realizacji nagrody i wyrażeniu woli realizacji punktów, nastąpi pełne rozliczenie przez Organizatora kosztów wynajmu za cały okres. Organizator dopuszcza także wydanie Partnerowi samochodu lepszego (w obrębie danego segmentu, lub o jeden segment wyżej) niż wynika to z ilości punktów uzyskanych przez Partnera, pod warunkiem złożenia przez Partnera zobowiązania do uzyskania w okresie do trzech miesięcy licząc od daty wydania samochodu, podwojonej ilości punktów stanowiących różnicę pomiędzy ilością punktów faktycznie uzyskanych przez Partnera a ilością punktów niezbędnych do uzyskania uprawnienia do samochodu wybranego przez Partnera zgodnie z zasadami Programu. W przypadku niewykonania przez Partnera zobowiązania w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Partner zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej określoną przez Organizatora różnicę kosztu pomiędzy nagrodą wydaną na podstawie niniejszego ustępu, a nagrodą przysługującą Partnerowi według standardowych zasad Programu.Organizator wydaje nagrody Partnerom we własnym imieniu.
 2. Dotychczasowi uczestnicy Akcji Promocyjnej „Samochody” mogą skorzystać z możliwości opisanej w pkt 6 powyżej, a niewykorzystane punkty pozostają na koncie Partnera i stosują się do nich zasady opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w pkt. 10, 11, 12, 13.
 3. Partner przystępując do Akcji Promocyjnej „Samochody”, o ile nie wskaże inaczej jak w zdaniu drugim pkt 6, samochód otrzymuje jedynie w przypadku uzyskania odpowiedniego wolumenu punktowego.
 4. Lista nagród dostępnych w Promocji udostępniana jest w „Tabeli Akcji promocyjnej „Samochody””, zwanej dalej „Tabelą Promocyjną”. Organizator uprawniony jest w każdym czasie do zmiany listy nagród dostępnych w ramach Promocji. Z przyczyn obiektywnych Organizator nie gwarantuje pełnej dostępności nagród wyszczególnionych w Tabeli. Organizator może zastąpić nagrody wyszczególnione w Tabeli innymi rzeczami o zbliżonym charakterze i zbliżonej wartości w przypadku, jeżeli towary bądź usługi wskazane w Tabeli jako nagrody będą niedostępne z powodu wyczerpania zapasów magazynowych (np. zakończenie produkcji danego modelu produktu), wyczerpania dostępnej limitowanej puli (np. wyprzedanie biletów wstępu na imprezę masową) albo z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Ilość punktów zdobytych przez Partnera w Promocji ustalana jest na podstawie wolumenu sprzedażowego Partnera zgodnie z kryteriami, wartościami i przelicznikami zawartymi w Regulaminie oraz Tabeli Promocyjnej, ustalanej przez Organizatora. Tabela Promocyjna stanowi załącznik do Regulaminu udostępniany wyłącznie Partnerom, którzy przystąpili do Promocji i których uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora, lub Zlecającego.
 6. Wolumen sprzedażowy Partnera wyliczany na potrzeby Promocji ustalany będzie zgodnie z Tabelą Promocyjną jako suma wolumenów kredytów/pożyczek uruchomionych w okresie trwania Promocji, na podstawie umów kredytowych zawartych za pośrednictwem Partnera we współpracy z Organizatorem lub Zlecającym w okresie trwania Promocji. Do wyliczenia wolumenu brany jest pod uwagę okres do 3 miesięcy od daty uruchomienia pierwszego kredytu liczonego w stosunku do zakładanego wolumenu sprzedażowego w Promocji. Po uzyskaniu nagrody wolumen sprzedażowy wyliczany na potrzeby Promocji, jest naliczany od początku aż do momentu złożenia przez Partnera dyspozycji wymiany zgromadzonych punktów na nagrodę lub nagrody i potwierdzenia przyjęcia tej dyspozycji do realizacji przez Organizatora.
 7. Wysokość wolumenu sprzedażowego Partnera ustalana jest na podstawie wartości kredytu netto rozumianej jako kwota kredytu uruchomionego (nie wypowiedzianego przez klienta ani nie spłaconego przed terminem z umowy kredytu) na podstawie umowy kredytowej zawartej za jego pośrednictwem we współpracy z Organizatorem lub Zlecającym. Kwota kredytu netto dla ustalenia każdego wyżej opisanego parametru do naliczania punktów w Promocji zostanie określona zgodnie z warunkami umowy pośrednictwa zawartej pomiędzy Organizatorem lub Zlecającym, a podmiotem udzielającym kredytu klientowi. Organizator zastrzega możliwość pomniejszenia podstawy naliczania wolumenu sprzedażowego Partnera z przyczyn niezależnych od siebie, a w szczególności wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta końcowego lub wypowiedzenia umowy kredytu.
 8. Do wolumenu sprzedażowego Partnera ustalanego na potrzeby Promocji wliczane są wyłącznie wyniki sprzedażowe uzyskane przez Partnera na podstawie umów kredytowych zawartych za jego pośrednictwem we współpracy z Organizatorem lub Zlecającym w okresie trwania Promocji. Wolumen sprzedażowy ustalany jest w odniesieniu do pełnych miesięcy kalendarzowych, niezależnie od daty rejestracji w Programie.
 9. W przypadku akceptacji przez Partnera zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego Sales+ z dnia 07.02.2017 oraz rejestracji w Akcji Promocyjnej „Samochody” uruchomionej w dniu 07.02.2017 cały wolumen sprzedażowy uzyskany przez Partnera,  w Programie Lojalnościowym Sales+ do czasu ogłoszenia zmiany zostanie przypisany do Akcji Promocyjnej „Samochody” przy uwzględnieniu przeliczników ustalonych przez Organizatora. Powyższy zapis odnosi się wyłączenie do Partnerów zarejestrowanych w Programie Lojalnościowym Sales+ przed datą 07.02.2017.
 10. Przy przeliczaniu wolumenu sprzedażowego na punkty stosuje się zaokrąglenia w górę do pełnych złotych.
 11. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej „Samochody” zawiesza naliczanie punktów na koncie punktowym Partnera w Programie Lojalnościowym Sales+ oraz w innych Akcjach Promocyjnych o ile takie w danym momencie występują, za wyjątkiem sytuacji opisanej w opisanej w Regulaminie i w Tabeli Promocyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. W takim przypadku punkty są przeliczane zgodnie z wartościami określonymi przez Regulamin Programu Lojalnościowego Sales+, pomniejszonymi o 50% względem wartości określonych w Tabeli stanowiącej załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego Sales+.
 12. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Tabeli Promocyjnej, w szczególności do rozszerzania listy nagród w Promocji  oraz do wprowadzania modyfikacji do zasad wyliczania punktów uzyskanych przez Partnerów. Zmiany do Tabeli Promocyjnej są wiążące dla Organizatora oraz Partnerów od daty zawiadomienia o zmianie na stronie internetowej www.salesplus.pl.
 13. Partnerzy uprawnieni do otrzymania nagrody przyznawanej w Promocji zgłaszają wolę wymiany uzyskanych punktów na nagrody poprzez stronę salesplus.pl lub poprzez kontakt z Opiekunem wyznaczonym przez Organizatora, lub Zlecającego. Partner może wybrać nagrodę o wartości odpowiadającej liczbie punktów zdobytych w Promocji albo o wartości niższej od liczby punktów zdobytych w Promocji. Nagroda stanowi przychód Partnera i jako taka musi zostać rozliczona we właściwym dla Partnera urzędzie skarbowym, zgodnie z obowiązującym prawem. Obowiązek rozliczenia się z osiągniętego przychodu zostaje po stronie Partnera, któremu zostanie przyznana nagroda.
 14. Lista nagród dostępnych w ramach Promocji będzie ogłaszana w  Tabeli Promocyjnej.
 15. Niewykorzystane Punkty w ramach Promocji przechodzą na konto punktowe Partnera w Programie Sales+ przy zastosowaniu przelicznika określonego przez Organizatora w Tabeli stanowiącej załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego Sales+ pomniejszonego o 50% względem wartości określonych w tejże Tabeli.
 16. Żadne nagrody przewidziane w Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 17. Promocja organizowana jest dla Partnerów działających w charakterze przedsiębiorców. W odniesieniu do Promocji nie stosują się uregulowania konsumenckie, chyba że ze stosownych przepisów będzie wynikać odmiennie.
 18. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Partnerów w związku z Promocją. Przekazanie danych osobowych przez Partnera na potrzeby związane z Promocją jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla wykonania czynności związanych z Promocją. Dane osobowe Partnerów w zakresie przekazanym w związku z Promocją są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami z zakresu ochrony danych osobowych. Partner może żądać od Organizatora informacji o treści dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Partnera oraz żądać ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach regulujących zasady przetwarzania danych osobowych. Partner może na warunkach określonych w przepisach regulujących zasady przetwarzania danych osobowych żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie przez Partnera żądania skutkującego niemożnością przetwarzania danych osobowych na tegoż Partnera na potrzeby Promocji powoduje automatyczne wyłączenie Partnera z Promocji. W takim przypadku Partnerowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.
 19. Partnerzy mogą zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@salesplus.pl zastrzeżenia i uwagi dotyczące prawidłowości przeprowadzenia Promocji.
 20. Partner może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie składając oświadczenie woli o rezygnacji w formie dokumentowej na adres wyrejestruj@salesplus.pl. Rezygnacja z Promocji powoduje przeniesienie punktów uzyskanych przez Partnera do konta punktowego Partnera w Programie Lojalnościowym Sales+, +, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 17 Regulaminu.
 21. Naruszenie przez Partnera postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do wykluczenia Partnera przez Organizatora z uczestnictwa w Promocji.
 22. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna na stronie internetowej www.salesplus.pl. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia o zmianie.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.