Regulaminy i polityka prywatności

» Polityka prywatności

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„Sales+”

 1. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO„Sales+”
  1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udostępniania przez Sales Group Sp. z o.o. świadczeń specjalnych kierowanych do Partnerów biznesowych stale, efektywnie i rzetelnie realizujących swoje zobowiązania wobec Sales Group Sp. z o.o.
  2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się poniższe definicje:
   1. Organizator – Sales Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363275, posługująca się numerem NIP 7010251523;
   2. Zlecający - wszystkie podmioty wskazane przez Organizatora jako zlecające Organizatorowi zorganizowanie i przeprowadzenie Programu, z którymi Partner ma zawarte Umowy agencyjne tj.- Fintegra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, Regon: 146773393 , NIP: 5252558508, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w rejestrze: 0000469305;- Finup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, Regon: 142870774, NIP: 5252503163, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w rejestrze: 0000381285;- Integra Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 16 m. 4, 00-680 Warszawa, Regon: 146140937, NIP: 1132855839, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w rejestrze: 0000422526;- Integra Finance Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, REGON: 146472651, NIP: 1132862006, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w rejestrze: 0000445601;- Fintegra Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa REGON: 364737678, NIP: 5252662855, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w rejestrze: 0000623677
   3. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zgłosiła swój udział w Programie i jej uczestnictwo w Programie zostało potwierdzone przez Organizatora i co najmniej w dniu zakończenia Programu była związana z Organizatorem lub Zlecającym Umową agencyjną
   4. Umowa agencyjna – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem lub Zlecającym i Partnerem mającą za przedmiot świadczenie przez Partnera na rzecz Organizatora lub Zlecającego usług pośrednictwa finansowego
   5. Program – program lojalnościowy zorganizowany przez Organizatora przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu w celu zwiększania wolumenu sprzedaży (wartości usług) realizowanego przez Partnerów w wykonaniu Umów agencyjnych
   6. Tabela – zestawienie nagród konkursowych (rzeczowo-pieniężnych)  przyporządkowanych do ilości punktów niezbędnej do uzyskania uprawnienia do danej nagrody łącznie z zestawieniem ilości punktów przypisywanych Uczestnikom za osiągnięcie określonych wolumenów sprzedaży zrealizowanej w wykonywaniu Umów agencyjnych
   7. Konto punktowe - pula niewykorzystanych (nie wymienionych na nagrody) punktów zdobytych przez Partnera w ramach Programu;
   8. Opiekun – osoba wskazana przez Organizatora do współpracy z Partnerem w zakresie Programu
  3. Program został uruchomiony z dniem 02.01.2017 i będzie prowadzony przez Organizatora do odwołania. Organizator poinformuje o zakończeniu Programu na stronie internetowej www.salesplus.pl z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  4. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie Partnerzy, w odniesieniu do których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
   1. przed datą rozpoczęcia Programu albo w okresie trwania Programu zawarli z Organizatorem, lub Zlecającym Umowę agencyjną i byli związani tą umową na dzień zakończenia Programu,
   2. w okresie trwania Programu uzyskali prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy agencyjnej,
   3. Zarejestrowali się  do Programu poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.salesplus.pl i zaakceptowali w formie dokumentowej Regulamin.
   4. Potwierdzili uczestnictwo w Programie poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail wskazany podczas rejestracji,
   5. Zostali zaakceptowani i uzyskali potwierdzenie uczestnictwa w Programie od Organizatora, lub Zlecającego.
   6. Przez datę przystąpienia do Programu rozumie się moment w którym następuje czynność określona w pkt. 4 ust. e).
  5. Nagrody przyznawane w ramach Programu przysługują Partnerom, którzy zdobędą ilość punktów uprawniających do otrzymania danej nagrody. Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie nagród jest Organizator. Organizator wydaje nagrody Partnerom we własnym imieniu.
  6. Lista nagród dostępnych w danym okresie udostępniana jest w Programie. Organizator uprawniony jest w każdym czasie do zmiany listy dostępnych nagród. Z przyczyn obiektywnych Organizator nie gwarantuje pełnej dostępności nagród wyszczególnionych w Tabeli. Organizator może zastąpić nagrody wyszczególnione w Tabeli innymi rzeczami o zbliżonym charakterze i zbliżonej wartości w przypadku, jeżeli towary bądź usługi wskazane w Tabeli jako nagrody będą niedostępne z powodu wyczerpania zapasów magazynowych (np. zakończenie produkcji danego modelu produktu), wyczerpania dostępnej limitowanej puli (np. wyprzedanie biletów wstępu na imprezę masową) albo z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
  7. Ilość punktów zdobytych przez Partnera w Programie ustalana jest na podstawie wolumenu sprzedażowego Partnera zgodnie z kryteriami, wartościami i przelicznikami zawartymi w Regulaminie oraz Tabeli ustalanej przez Organizatora. Tabela stanowi załącznik do Regulaminu udostępniany wyłącznie Partnerom, którzy przystąpili do Programu i których uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora, lub Zlecającego.
  8. Wolumen sprzedażowy Partnera wyliczany na potrzeby Programu ustalany będzie zgodnie z Tabelą jako suma wolumenów kredytów/pożyczek uruchomionych w okresie trwania Programu, na podstawie umów kredytowych zawartych za pośrednictwem Partnera we współpracy z Organizatorem lub Zlecającym w okresie trwania Programu. Po uzyskaniu nagrody wolumen sprzedażowy wyliczany na potrzeby Programu, jest naliczany od początku aż do momentu złożenia przez Partnera dyspozycji wymiany zgromadzonych punktów na nagrodę lub nagrody i potwierdzenia przyjęcia tej dyspozycji do realizacji przez Organizatora.
  9. Wysokość wolumenu sprzedażowego Partnera ustalana jest na podstawie wartości kredytu netto rozumianej jako kwota kredytu uruchomionego (nie wypowiedzianego przez klienta ani nie spłaconego przed terminem z umowy kredytu) na podstawie umowy kredytowej zawartej za jego pośrednictwem we współpracy z Organizatorem lub Zlecającym. Kwota kredytu netto dla ustalenia każdego wyżej opisanego parametru do naliczania punktów w Programie zostanie określona zgodnie z warunkami umowy pośrednictwa zawartej pomiędzy Organizatorem lub Zlecającym, a podmiotem udzielającym kredytu klientowi. Organizator zastrzega możliwość pomniejszenia podstawy naliczania wolumenu sprzedażowego Partnera z przyczyn niezależnych od siebie, a w szczególności wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta końcowego lub wypowiedzenia umowy kredytu.
  10. Do wolumenu sprzedażowego Partnera ustalanego na potrzeby Programu wliczane są wyłącznie wyniki sprzedażowe uzyskane przez Partnera na podstawie umów kredytowych zawartych za jego pośrednictwem we współpracy z Organizatorem lub Zlecającego w okresie trwania Programu. Wolumen sprzedażowy ustalany jest w odniesieniu do pełnych miesięcy kalendarzowych, niezależnie od daty rejestracji w Programie. Akceptacja zmienionego Regulaminu Programu ma ten skutek, że wolumen sprzedażowy uzyskany w Programie do dnia akceptacji nowego Regulaminu na podstawie zmiany ogłoszonej w dniu 07.02.2017, o ile taki wolumen występuje, zostanie przeliczony przez Organizatora według Tabeli i znajdzie się na koncie punktowym Partnera w ramach zmienionych nowych zasad Programu.
  11. Przy przeliczaniu wolumenu sprzedażowego na punkty stosuje się zaokrąglenia w górę do pełnych złotych.
  12. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Tabeli, w szczególności do rozszerzania listy nagród konkursowych oraz do wprowadzania modyfikacji do zasad wyliczania punktów uzyskanych przez Partnerów. Zmiany do Tabeli są wiążące dla Organizatora oraz Partnerów od daty zawiadomienia o zmianie na stronie internetowej www.salesplus.pl
  13. Partnerzy uprawnieni do otrzymania nagrody przyznawanej w Programie zgłaszają wolę wymiany uzyskanych punktów na nagrody poprzez stronę salesplus.pl, lub poprzez kontakt z Opiekunem wyznaczonym przez Organizatora, lub Zlecającego. Partner może wybrać nagrodę o wartości odpowiadającej liczbie punktów zdobytych w Programie albo o wartości niższej od liczby punktów zdobytych w Programie. Od dnia 01.08.2018 niewykorzystane punkty pozostają na koncie punktowym Partnera przez okres 12 miesięcy od daty naliczenia z zastrzeżeniem punktu 15 i 21 poniżej. W przypadku punktów naliczonych przed 01.08.2018 12 miesięczny okres ważności punktów liczony jest od daty 01.08.2018. Nagroda stanowi przychód Partnera i jako taka musi zostać rozliczona we właściwym dla Partnera urzędzie skarbowym, zgodnie z obowiązującym prawem. Obowiązek rozliczenia się z osiągniętego przychodu zostaje po stronie Partnera, któremu zostanie przyznana nagroda.
  14. Lista nagród, dostępnych do wymiany za punkty zgromadzone na koncie punktowym Partnera, będzie ogłaszana w Tabeli.
  15. W przypadku zakończenia Programu wszystkie niewykorzystane punkty ulegają wyzerowaniu w terminie 30 dni roboczych od daty ogłoszenia zakończenia Programu.
  16.  Żadna z nagród rzeczowych przewidzianych w Programie nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  17. Program organizowany jest dla Partnerów działających w charakterze przedsiębiorców. W odniesieniu do Programu nie stosuje się uregulowań konsumenckich, chyba że ze stosownych przepisów będzie wynikać odmiennie.
  18. Sales Group jako administrator danych przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Obowiązki informacyjne określone w art. 12-14 tego Rozporządzenia wykonuje się poprzez podanie niezbędnych informacji na stronie www.salesplus.pl
  19. Partnerzy mogą zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@salesplus.pl zastrzeżenia i uwagi dotyczące prawidłowości przeprowadzenia Programu.
  20. Partner może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając oświadczenie woli o rezygnacji w formie dokumentowej na adres: wyrejestruj@salesplus.pl. Rezygnacja z Programu powoduje wyzerowanie punktów na koncie punktowym Partnera.
  1. W przypadku rozwiązania umowy agencyjnej łączącej Partnera z Organizatorem Partner jest wyłączany z Programu, zaś jego konto punktowe ulega z dniem ustania umowy agencyjnej wyzerowaniu.
  2. Organizator w trakcie trwania Programu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania Akcji Promocyjnych. O każdej Akcji Promocyjnej Partner zostanie powiadomiony telefonicznie, lub mailowo, lub poprzez stronę internetową salesplus.pl. Do każdej Akcji Promocyjnej zostanie przygotowany oddzielny Regulamin Akcji Promocyjnej i Tabela Akcji Promocyjnej.
  3. Naruszenie przez Partnera postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do wykluczenia Partnera przez Organizatora z uczestnictwa w Programie.
  4. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna na stronie internetowej www.salesplus.pl. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia o zmianie.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

W GÓRĘ